Rowupdating oldvalues newvalues

Rated 4.65/5 based on 734 customer reviews

Command Source:存取引發事件的按鈕控制項 '自訂按鈕,命令名稱為"cancel Selected" If e.

Selected Index = -1 End If End Sub 控制項中的每個資料列必須都繫結(Binding)至資料來源中的資料錄,才能呈現 Grid View 控制項。資料列 (由 Grid View Row 物件表示) 繫結(Binding)至 Grid View 控制項中的資料時,會引發 Row Data Bound 事件。這可讓您提供事件處理方法,用於每次發生這個事件時執行自訂常式,例如修改繫結(Binding)至資料列之資料的值。Grid View Row Event Args 物件會傳遞至事件處理方法,讓您存取正在繫結(Binding)之資料列的屬性。若要存取資料列中的特定儲存格,請使用 Grid View Row Event Args 物件的 Cells 屬性。您可以使用 Row Type 屬性決定繫結(Binding)那種資料列型別 (標頭資料列、資料列等)。 Protected Sub Grid View1_Row Data Bound(By Val sender As Object, By Val e As System.

Is Bound Using Data Source ID; Grid View Update Event Handler handler1 = (Grid View Update Event Handler) base.

Get String("Grid View_Unhandled Even t", new object[] { this.

rowupdating oldvalues newvalues-71

rowupdating oldvalues newvalues-71

rowupdating oldvalues newvalues-58

rowupdating oldvalues newvalues-45

Row Index: chỉ số hàng dữ liệu mà client hiệu chỉnh nội dung. New Values: là danh sách các nội dung mới của các trường thông tin trong hàng hiệu chỉnh- e. Old Values chỉ chứa giá trị đúng khi Grid View dùng kỹ thuật data-binding (kết hợp tĩnh với database tại thời điểm thiết kế). Bây giờ, chúng tôi chỉ ra lỗi trong hàm gv Ten Bang_Row Updating() do bạn viết: bạn dùng bảng dữ liệu trong gv Ten Bang¬.

Cụ thể, trường hợp của bạn là “dùng Visual Studio 2005, ngôn ngữ thiết kế một trang truy xuất từ file database trong Microsoft Access.

Lấy dữ liệu tên của tất cả các bảng có trong database lên 1 dropdown list đặt tên là dll Ten Bang, khi click tên của bảng nào thì toàn bộ bảng đó được hiển thị trên một gridview đặt tên là gv Ten Bang.

NET一個很大的優勢,以下針對Grid View事件做一個整理,而且每一個事件裡都把常用參數整理好,再加上一個小小範例,以後有Grid View方面事件的問題,就可以直接查這篇,可以當成Grid View事件快速入門篇。 Protected Sub Grid View1_Row Created(By Val sender As Object, By Val e As System.

Row Type:在執行作業之前判斷資料列的型別。 '範例: Sub Protected Sub Grid View1_Row Command(By Val sender As Object, By Val e As System.

Leave a Reply